وقتی قهرمان جهان شدم فهمیدم باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.

غلامرضا تختی

می گویند که تقوا از تخصص لازم تر است. آنرا میپذیرم اما میگویم : آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.

شهید مصطفی چمران

یه روزی میشه که هممون باید تصمیم بگیریم که میخوایم کی باشیم 

امیر